فراخوان هفتمین همایش باستان شناسان کبیر

به گزارش ایسنا، مهلت ارسال چکیده مقالات برای همدستی تو این همایش تا ۲۵ خرداد مشخص شده و زود ارسال اصل مقالات نیز ۲۵ شهریور امسال اعلام شده است، فراغت است براساس برنامه ریزی انجام شده، این همایش ۲۰ و ۲۱ آبان در کالج رمان و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شود.

همایش بین المللی باستان شناسان بالغ تو هفت پایه و بخش های مختلف برنامه ریزی شده است: تو پایه «باستان شناسی ایران و سرزمین های همجوار» مقدر شدن های «ارتباطات تجاری، سیاسی و فرهنگی ایران و کشور های همجوار»، «راه حریر و نقش ایران در پویایی آن طی عهد تاریخی و اسلامی»، «تأثیر و تأثرات هنری ایران و ملک های همجوار»، «نتایج کاوش های باستان شناسی در ایران و سرزمین های همجوار و معاینه برهم کردار های فرهنگی آنها»، «بازرگانی مواد معدنی و رویه های تبادل آن بین ایران و سرزمین های همجوار» مورد توجه صبر پژمان است.

در پایه «باستان شناسی خلیج فارس» زیر مقدر شدن های «باستان شناسی خلیج فارس و ملک های همجوار»، «خلیج فارس داخل نور داده های واژه شناسی»، «خلیج فارس و یافته های باستان شناسی»، «خلیج فارس و باستان شناسی بحری» بررسی می شود.

محور «جدیدترین یافته ها از فعالیت های باستان شناسی ایران»، بحثِ «فعالیت های میدانی و کتابخانه ای» را مطالعه می کند.

محور «مبانی نظری و مکاتب باستان شناسی» زیربخش های «پژوهش های مرتبط با مکاتب مختلف باستان شناسی» و «رویکردهای متاخر در کاوش ها و بررسی های باستان شناختی»؛ محور «حفاظت از میراث فرهنگی» با زیر بخش های «تجسس رله سایت ارسی های باستان شناسی»، «اهمیت حفظ منظر فرهنگی آثار و صحن ها»، «حفاظت از یافته های باستان شناسی پس از کاوش»، «احیای بافت های تاریخی و باستانی»، «قاچاق در باستان شناسی» را مدنظر صبر دارد.

محور «باستان شناسی و علوم میان رشته ای» با زیر مجموعه «به کارگیری علوم میان رشته ای تو باستان شناسی ایران: چالش ها و رویکردها» و «استفاده از علوم میان رشته ای در تفسیر مواد باستان شناختی» داخل این همایش بررسی می شود.

محور «باستان شناسی و هنر صخره ای» نیز با زیرشاخه های «مردم و آگاهی آنها درون خصوص شکوه و حفظ هنر صخره ای»، «هنر صخره ای و استفاده از آن در ترقی گردشگری»، «کتیبه ها در هنر صخره ای»، «ارتباطات هنر صخره ای ایران و کشور های همجوار»، «هنر صخره ای و مطالعات قوم نگاری» و «تاریخچه مطالعات هنر صخره ای ایران و قلمرو های همجوار» مورد توجه فراغت گرفته است.

براساس توضیح روابط عمومی این همایش، ایده ی برگزاری همایش باستان شناسان جوان، سال ۱۳۷۹ و برای اولیه بار توسط حمید فهیمی مطرح شد و اولین همایش نیز با عنوان همایش باستان شناسان بالغ ایران در فروردین سال ۱۳۷۹ برگزار شد. همایش های دوم و سوم نیز داخل سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۵ بوسیله دبیری شهرام زارع – دانشجوی حین دانشگاه تهران و باستان شناس- در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و با ایمنی جهاد دانشگاهی و با همان عنوان و با رویکردی ملی برگزار شدند.

پس از سال ۸۵ و برگزاری سومین گرداگرد همایش باستان شناسان کبیر تا چند سال امکان برگزاری پیرامون های اینده سهل نشد تا این که در بهمن ماه سال ۱۳۹۱، برگزاری چهارمین پیرامون همایش توسط جمعی از دانشجویان گروه باستان شناسی درون انجمن علمی، مطرح و با پیگیری های مستمر انجام شده با مسئولان دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشگاه تهران، مجوزهای لازم بخاطر برگزاری آن اماده و اندوهناک شد.

برگزار کنندگان همایش با شرکت دانشگاه تهران، تلاش عریض ای برای برگزاری این همایش بوسیله صورت بین المللی و با دعوت از باستان شناسان خارجی که درون ارتباط با باستان شناسی ایران، مشغول تجسس و پژوهش بودند به ویژه باستان شناسان جوان فعال در این حوزه کردند تا نشانی همایش بین المللی باستان شناسان کبیر بخاطر نخستین کود مطرح شود.

این همایش با تقلا دانشگاه تهران و باستان شناسان جوان آن، مرتضی خانی پور و حسین عزیزی خرانقی برگزار شد و پس از آن داخل سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ پنجمین و ششمین پیرامون این همایش به رخساره بین المللی و با مجاهدت خانی پور و رضا ناصری و جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

سیاست همایش تا کنون پذیرش آثار مرتبط با ایران از باستان شناسان بالغ داخلی و خارجی بوده است. در این پرگیر از همایشِ باستان شناسان بالغ تقلا شده است با انتخاب عنوان «همایش بین المللی باستان شناسان جوان: ایران و ناحیه های همجوار»، همایش همچنان رویکرد کبیر گرایانه خویشتن را حفظ کرده و علاوه بر آن دادرسی خود را در نشانی به صورت فاحش برنده بیان درنگ. به این عزم و برای جذب آثار مربوط به ایران، کلمه ایران بوسیله عنوان همایش، بازگردانده شد و همچنین در کنار آن و به سبب بین المللی وجود داشتن همایش، سرزمین های همجوار ایران همچنین به عنوان اضافه شد تا تمام پیوندهای مشترک تاریخی و فرهنگی این سرزمین با سرزمین های همجوار خود حفظ کردن شود.

در این دوره که هفتم پرگیر برگزاری همایش باستان شناسان جوان است از لوگوی گرداگرد مطلع همایش که چند گرداگرد ای منفرد باقی مانده بود، دوباره استفاده شده تا عنوان از اصالت چندین ساله همایش باستان شناسان جوان باشد.

انتهای پیام